Gyülekezettörténet

„Mindeddig megsegített minket az ÚR.” (1. Sámuel 7:12)

Megalakulásunk

Már a reformáció századában (XVI. sz.) erős református gyülekezet volt Vác városában. Az ellenreformáció ideje alatt azonban az „eretnekeket” kiűzték a városfalon kívülre, így jött létre, különálló településként Kisvác. A kisváciak 1724-1783 között „árva eklézsia”-ként a Naszály-hegy oldalában lévő Gyadai-réten tartottak istentiszteleteket. A Türelmi Rendelet megjelenése után azonnal engedélyt kértek templomépítésre, és ez a templom 1785-ben felszentelésre került. Ez időtől fogva ott volt a vágy a városfalon kívülre került reformátusok szívében, hogy jó lenne visszakerülni a városba. Hosszú időn keresztül semmilyen lehetőség nem látszott erre. A XX. sz. közepe táján egyre többen költöztek be a környező falvakból a városba, közöttük sok református is. Új lakótelep létesült a város déli részén, az ott lakók számára nehezen elérhető volt a templom. Egy ideig olyan megoldást talált a gyülekezet, hogy a város két különböző pontján, heti rendszerességgel családi istentiszteleteket tartottak. Egyre inkább szükségesnek mutatkozott egy új gyülekezet szervezése. 1997-ben az önkormányzat eladásra kínálta a volt Fotótörténeti Múzeum épületét. Hosszas tárgyalások után a gyülekezet megvásárolta ezt az épületet, az Ősz u. 5. szám alatt lévő, teljesen elhanyagolt állapotú ingatlant. Sok munkával és komoly anyagi ráfordítással használható állapotba került az immár imaházként funkcionáló épület. 1998 áprilisában Dr. Hegedűs Loránt püspök úr felszentelte, majd ezt követően egy esztendőn keresztül a Váci Református Egyházközség prédikálóállomásaként működött. A gyülekezet létszáma hétről hétre növekedett, ezért a Presbitérium azzal a kéréssel fordult az egyházmegye vezetőségéhez, hogy önálló gyülekezetként (missziói egyházközségként) működhessen. Az egyházmegye közgyűlése 1999 áprilisában missziói egyházközséggé nyilvánította a Vác alsóvárosi közösséget.

Templomépítés

A gyülekezet 10. éves évfordulójára megjelent füzetben ez a mondat olvasható: „Az a reménységünk, hogy a következő kerek évfordulót már az új templomban ünnepli közösen Isten népe Vácott.” Istennek legyen hála, hogy ebben a reménységünkben, az ő kegyelméből nem csalódtunk. Hosszú és göröngyös út vezetett a templom felépítéséhez. Még 2000. február 27-én egy határozatot hozott a presbitérium, hogy a gyülekezet új templomot fog építeni. Megbíztuk Kapitány József építészt helykijelölő tanulmánytervek készítésére. Három helyszínt jelölt meg a leendő templom lehetséges helyéül. A gyülekezet azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az imaházhoz legközelebb eső területen, a Rózsa-kertben épülhessen fel a templom. A környéken lakók heves tiltakozása miatt azonban egy másik területen, a trafóház mellett lett a végleges helyszín. Az önkormányzat – értékelve a presbitérium kompromisszum-készségét – 185./2001. számú határozatával úgy döntött, hogy eladja a trafóház melletti ingatlant az Egyházközségnek. A gyülekezet pályázaton nyert pénzből megvásárolta az előbb említett területet, melyre Mohai Zsuzsanna és Boczkó Ákos építészek elkészítették a leendő templom terveit. A szükséges engedélyek beszerzése után, 2011. januárjában megkezdődött a templom építése, és az év őszére szerkezetkész állapotban állt a templom. 2015. október 4-én tartottuk az első istentiszteletet. Azóta Isten iránti hálaadással és örömmel jön a gyülekezet az Úr házába. 2017-ben megkaptuk a használatbavételi engedélyt. Utolsó mozzanatként a templom előtti parkoló és gyülekező tér végleges térkövezése van még hátra.

Makett és a korábbi tanulmánytervek.

Egyházközségünk élete

Az indulást követő fél év után már szűknek bizonyult az Ősz utca-i imaház, ezért egy közfalat ki kellett bontani, és így mintegy öt méterrel hosszabb imatermet kaptunk. Ünnepi alkalmakon így is szűkös volt az imaterem. Az istentiszteletet látogatók létszáma azóta is növekszik. A vasárnapi- és ünnepi istentisztelettel egy időben gyermek-istentiszteleket tartunk, minden úrvacsoraosztás előtt pedig egy teljes héten át bűnbánati előkészítő alkalmak vannak lelkészeink és vendéglelkészek szolgálatával. Fontosnak tartjuk a gyülekezetépítés szempontjából evangélizációs alkalmak tartását is. Örömmel veszünk részt a Börzsönyvidéki Kiskör gyülekezeteiben tartott presbiteri továbbképző délutánokon, missziói alkalmakon. Megalakítottuk a Missziói- és a Diakóniai Bizottságot, mely bizottságok az evangélizciós- és egyéb igei alkalmak szervezését, illetve a betegek és rászorulók látogatását, segítését végzik. A gyermekmissziót szintén fontosnak tartjuk: különböző gyermekalkalmak és programok szervezésével igyekszünk betagolni a kicsiket családjukkal együtt a gyülekezet közösségébe. Ilyen alkalmak az Anyák-napi és Gyermeknapi programok, hittanos tanévnyitó- és tanévzáró istentiszteletek, nyári táborok. Területünkön több általános- és középiskola található, ahol 60-70 gyermekkel foglalkozunk hitoktatás keretén belül. Konfirmációi előkészítő alkalmakat tartunk fiatal és felnőtt konfirmálni vágyó testvéreinknek. Gyülekezeti közösségünk évente szervez kirándulásokat, bográcsozást, jubileumi alkalmakat. Testvérgyülekezeti kapcsolatot a felvidéki Réte-Szenc-Boldogfa-i református gyülekezettel ápolunk. A Vác-Alsóváros területén fekvő három öregotthonban és egy öregek napközi otthonában is rendszeres alkalmak vannak. Megalakulásunktól fogva szívesen veszünk részt és adunk helyet az Egyetemes Imahét istentiszteleteinek.

(Fenti beszámoló a gyülekezet 20. évfordulójára megjelent kiadványból származik.)